biz kimiz?

2011 y?l?nda Ate? Yayl?o?lu taraf?ndan kurulan Eskrim Okulu, bireylerieskrim_okulu-logo2.jpgn fizyolojik,  zihinsel ve psikolojik geli?imlerine eskrim yoluyla katk?da bulunmay? hedeflemi? bir akademidir. Merkezi ve salonu Kad?köy’de K?rtasiyeci Sokak’ta olan Eskrim Okulu e?itmenleri okullara ve i? yerlerine de giderek salonumuz d???nda haz?rlanan gruplar? çal??t?rabilmektedir.

Performans eskriminde eskrim tek amaçt?r, ülkemizde eskrim salonlar?nda da eskrim tek amaç durumundad?r. Eskrim salonlar?nda ya madalya almak ya da iyi vakit geçirmek için eskrim yap?l?r. ??te Eskrim Okulu’nu di?er eskrim merkezlerinden ay?ran temel özellik de burada yatmaktad?r: Eskrim Okulu, bireylerin ki?isel geli?iminde eskrimi araç olarak da kullan?r. Eskrim Okulu bünyesinde, eskrim, sosyoloji, psikoloji, dramaturji ve ilgili olabilecek di?er alanlar gözetilerek titizlikle olu?turulan özel bir program uygulanmaktad?r.

Bizle tan??t???n?zda önce sizi tan?maya ve iyile?tirme alanlar?n?z? belirlemeye çal???r?z sonra da size en uygun program? haz?rlar size özel bu program? uygulamaya koyar?z. Bütün ö?rencilerimizin geli?imini izler zaman içinde gerekti?inde programlar?n? revize ederiz.

Ba? Antrenör, Ate? Yayl?o?lu,
3. Kademe K?demli Eskrim Antrenörüdür.
Ate? Yayl?o?lu, 1964 y?l?nda Ankara’da do?du. Spor hayat?na lise y?llar?nda da?c?l?k yaparak ba?lad?. Üniversite y?llar?nda okulda da?c?l?k kolu kurarak pek çok da?c?n?n yeti?mesine önayak oldu. Mülkiye’den mezun olduktan sonra; çe?itli ?irketlerde  Pazarlama Müdürü ve genel müdür pozisyonunda çal??t?. 2002 y?l?nda pazarlama ve ileti?im alanlar?nda dan??manl?k hizmeti veren ?irketi VEDEA’y? kurdu. Uzun y?llar da?c?l?k yapan  Ate? Yayl?o?lu daha sonra eskrimle tan??t?. Halihaz?rda flöre  bran??nda sporcu olarak eskrim yapmakta ve düzenledi?i eskrim atölyeleriyle de eskrimci yeti?tirmekte, Eskrim Okulunun kurucusudur ve tam zamanl? eskrim antrenörlü?ü yapmaktad?r.