2016 yaz tatili

17 A?ustos 2016 ila 26 A?ustos 20016 tarihleri aras?nda yaz tatili nedeniyle salonumuz...
read more

Minik eskrimciler yaz kampı sona erdi

Eskrim Okulu olarak her y?l okullar?n kapanmas?ndan sonra düzenledi?imiz yaz kamp? bu y?l ?zmir’in Özdere ilçesinde yer alan Aria Claros tesislerinde gerçekle?tirildi. 27 haziran – 4 temmuz tarihleri aras?nda gerçekle?tirilen kampta günde 3 antrenman yap?ld?. Çocuklar?n performans?n yan? s?ra centilmenlik, günlük tutma, yemek al??kanl???, gibi birçok kriterin de?erlendirildi?i kampta ayr?ca son gün büyük turnuva düzenlenerek kamp ?ampiyonu...
read more

Süperminikler ve Minikler Türkiye Şampiyonası

Adanada düzenlenen Süperminik ve Minik Türkiye ?ampiyonas? nedeniyie salonumuz 1 ?ubat 2016 pazartesi ile 5 ?ubat 2016 cuma günü aras?nda kapal?d?r Cumartesi derslere yeniden ba?l?yoruz. Turnuvaya kat?lan sporcular?m?za ba?ar?lar...
read more

Satalite Turnuva

14 – 15 Kas?m 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen uluslararas? satalite turnuvas? nedeni ile cumartesi ve pazar günleri antrenman...
read more

antrenman saatleri hakkında

03.10.2015 cumartesi günü çocuk grubu antrenmanlar? birlikte saat 10:00 11:50 aras?nda yap?lacak yeti?kin antrenman? yap?lmayacakt?r. 04.10.2015 pazar günü çocuk gruplar? antrenman? 14:00 yeti?kin grup antrenman? 16:00 da yap?lacakt?r . 19.10.2015 ila 26.10.2015 tarihleri aras? Dünya Veteran Eskrim ?ampiyonas? nedeniyle antrenmanlar...
read more

Büyükler Türkiye Şampiyonası

Ad?yaman’da yap?lacak olan Büyükler Türkiye ?ampiyonas? nedeni ile 17 Eylül per?embe – 19 Eylül Cumartesi günleri antrenman...
read more