çocuklar için eskrim

Elbette spor çocuklar?n sa?l?kl? geli?imi için çok önemli ancak eskrim çocu?unuza spordan çok daha fazlas?n? kazand?r?r. Duru? bozukluklar?n? giderir ve bütün spor dallar? aras?nda cocu?a en iyi postürü kazandaran spor eskrimdir bu yüzden de konservatuvarlar?n tiyatro bölümlerinde eskrim dersi verilir. Bir eskrimci sportif olarak çevik, h?zl?, güçlü, dayan?kl? ve esnek olmal?d?r. Eskrime ba?layan çocu?unuz  100 metre ko?ucusu kadar h?zl?, maraton ko?ucusu kadar dayan?kl?, masa tenisçisi kadar çevik, jimnastikçi kadar esnek ve bir boksör kadar güçlü olmak için e?itilir. Bu sportif özellikler yine de eskrim için yeterli olmayacakt?r, üstün konsantrasyon yetene?i, dikkat kontrolü ve maksimizasyonu, mükemmel refleksler geli?tirilmesi gereken özelliklerdir. Ancak analitik dü?ünme h?zl? çözümleme ve karar verme yetene?inin geli?tirildi?i eskrimci bir satranç ustas?n?n k?vrak zekas?na da sahip olacakt?r.

cocukeskrimi
Unutmay?n ki bütün sava? pilotlar? eskrim e?itimi al?r. Eskrimin cocu?unuza kazand?rd??? disiplin ve konsantrasyon yetene?inden sonra derslerinde de ba?ar?s?n?n artt??n? gözlemleyeceksiniz. Eskrimden sonra derse konsantre olup dersi derste ö?renebildi?ine ?a??racaks?n?z.  Eskrimin çocu?a kazand?rd??? belki de en önemli özellik öz güven duygusudur. Eskrimin çocu?unuz üzerindeki bir ba?ka etkisi de sosyalle?medir. Eskrim ayn? zamanda centilmenli?in ön plana ç?kt??? sosyal bir ortamd?r ve çocu?unuzun sosyalle?mesini sa?lar.
Bu arada belirtmeden geçmeyelim Eskrim dünyada ki en güvenli spor dallar?n?n ba??nda gelir bu yüzden de ba?ta Amerika Birle?ik Devletleri olmak üzere dünyan?n pek çok ülkesinde sigorta ?irketleri eskrim için di?er spor dallar?nda oldu?u gibi ekstra prim ödemesi almamaktad?r.