yetişkinler için eskrim

Eskrim her ya?ta ba?lanabilecek bir spor. Eskrim zihin ve beden sa?l??? için her ya?ta yap?labilecek ideal bir spor olma özelli?indedir. Bu gün art?k dünyan?n her yerinde 40 – 50 ya? aras?, store 50 – 60 ya? aras?, see 60 – 70 ya? aras? ve 70 ya? üzeri veteran müsabakalar? düzenlenmektedir. Eskrim a??r? kilolardan kurtulmak ve fit bir vücut yap?s?na sahip olmak için de ideal bir spordur. Günümüz ya?am?nda stres, find yüksek Tansiyon, yüksek kolesterol gibi bir çok hastal???n tetikleyicisi faktörlerden korunmak sa?l?kl? ya?am?n ön ?art? gibidir. Ço?u zaman bunun fark?nda olarak spor salonlar?na ko?an ki?iler hayal k?r?kl???yla kar??la?makta çünkü kendilerini spor yapmak zorunda hissetmeleri ayr? bir stres kayna?? olu?turmaktad?r. Oysa Eskrim insanlar?n keyifle yapmak istedikleri, ders saatlerini dört gözle bekledikleri farkl? bir etkinlik. Eskrimle tan??an yeti?kinler belirli bir düzeye geldikten sonra turnuvalara kat?larak, turnuvalar?n büyülü atmosferini ve heyecan?n? ya?ayabilmektedirler.