iş yaşamında eskrim

Kendinize zaman ay?r?p keyifli saatler geçirirken bir yandan da i? ya?am?nda sizi öne ç?kartacak avantajlar kazanmak ister misiniz? Bilgisayar ba??ndan kalk?p spor yaparken bir yandan da i? ya?am?n?n alt?n anahtar?n? elde etmek fikri kula?a nas?l geliyor? Günümüzün rekabetçi ortam?nda kurumlar?n ba?ar?s?, kurum  yöneticilerinin ki?isel özellikleriyle de do?ru orant?l?d?r. Analiz yetene?i, sab?r ve do?ru zamanlama, h?zl? reaksiyon, h?zl? karar verebilme özelli?i, soruna odaklanabilme, konsantrasyon bunlardan sadece baz?lar?d?r.
?htiyaç duyulan temel yönetici özelliklerinin geli?tirilmesi ve ki?isel özelliklerin en üst seviyeye ç?kart?lmas? için i? hayat?nda eskrim ad? alt?nda gerçekle?tirdi?imiz bu programa kat?lman?z yeterli. Yaln?z hemen söyleyelim bu program sizi oldukça terletecek.

?? ya?am?nda eskrim program?na ayn? kurumun yöneticilerinin birlikte kat?lmas? o kurumda koordinasyon, zamanlama ve toplam ba?ar? faktörlerinde önemli iyile?tirmeler sa?layacakt?r.

“?? Ya?am?nda Eskrim” program? üç ayr? biçimde yap?lmaktad?r. Bunlardan ilki bire bir dersler ?eklindedir. E?er zaman s?k?nt?n?z varsa ve Kad?köy’deki salonumuza gelemiyorsan?z, sizin çal??ma mekan?n?za gelebiliyoruz.

?kinci olarak, hem e?lenceli hem de etkili bir etkinlik olarak kurum yöneticilerinin birlikte kat?l?m?n? gerektiren özel grup etkinlikleri düzenlenmektedir.

Üçüncü olarak da ?? Ya?am?nda Eskrim program? çerçevesinde açt???m?z grup bulunmaktad?r.