oyuncular için eskrim

Eskrim, tiyatro ve di?er sahne sanatlar? alan?nda faaliyette bulunanlar,  bu alanda e?itim görenler ve onlar?n performanslar? için olmazsa olmaz bir e?itim yöntemidir ve bu yüzden konservatuvarlar?n vazgeçilmez dersi olagelmi?tir. Eskrim Okulu da bu ihtiyaçtan yola ç?karak bir “Sahne ve Eskrim” program? olu?turmu?tur.

Cyrano01

Sahne ve eskrim program?nda amaç, kat?l?mc?lar?n sahne kondisyonlar?n? geli?tirmek, duru? bozukluklar?n? iyile?tirmek ve iyi bir postüre sahip olmalar?n? sa?lamakt?r. Ayr?ca statik ve dinamik postürün mükemmelle?tirilmesi, vital kapasitenin artt?r?lmas? ve diyafram optimizasyonu gibi fizyolojik ve teknik alt yap?n?n  sa?lanmas? ve artt?r?lmas? da programda amaçlananlar aras?ndad?r..

“Sahne ve Eskrim” program? için Eskrim Okulu, her dönem özel bir s?n?f açmaktad?r. Ayr?ca bu program?  özel dersler yoluyla Kad?köy’daki salonumuzda ya da dilerseniz kendi mekan?n?zda da alman?z mümkün.

Oyuncu olmak için ç?kt???n?z yolda Eskrim Okulu size say?s?z avantajlar sunacakt?r.

oyuncular