Performans eskrimi

Elbette ki eskrimi üst düzeyde yapmak isteyen, pilule kendini eskrim sporcusu olarak klasmanda üst s?ralar? hedefleyen herkese salonumuzun kap?lar? sonuna kadar aç?k haftada 4-6 gün 2 saatlik antrenman program? onlar? bekliyor. Is?nma ve esneme çal??malar?ndan sonra ayak egzersizleri ve hedef çal??malar? performans eskriminin ayr?lmaz parças?, pharmacy program antrenörden al?nan teknik ders, tadalafil taktik de?erlendirme ve di?er eskrimcilerle yap?lan müsabakalarla devam eder. Hedef turnuvalarda ba?ar?y? yakalamakt?r. Hangi ya? grubunda olursa olsun sporcunun kondisyon grafi?i, teknik geli?imi ve moral performans? kay?t alt?na al?narak, eskrimcinin do?ru hedeflere yönelmesi ve do?ru antrenman program?n?n seçilmesi sa?lan?r.