Üyelik


Üyelik
(y?ll?k,   12 ayl?kd?r.)

Üyelikte ayl?k ödeme seçeneçi, 450.-TL + KDV ( 480.-TL X 12 )

Üyelikte y?ll?k pe?in ödeme seçene?i 4500.-TL + KDV (BU ödeme seçene?inde üyeye dolap tahsis edilir)

Yeti?kin ve genç eskriminde haftada bir ders seçenekli s?n?rl? üyelik için,
ayl?k ödeme 350.-TL + KDV ( 350.-TL X 12 )
Yeti?kin ve genç eskriminde haftada bir ders seçenekli s?n?rl? üyelik için,

y?ll?k pe?in ödeme seçene?i 3500.-TL + KDV

Karde? ve aile indirimi 2. üye için % 20 olarak uygulan?r.

Üyelik d??? seçenekler;

Tek ders ücreti, 150.-TL + KDV
Deneme dersi ücreti, 150.-TL + KDV
Bir ayl?k kat?l?m 550.-TL + KDV
Yeti?kin ve genç eskriminde haftada bir ders seçenekli bir ayl?k kat?l?m 450.-TL + KDV

yeni ba?layanlar  için 3 ayl?k indirimli özel fiyat 1350.- TL + KDV dir

üniversite ö?rencileri için 8 ayl?k uyelik indirimli özel fiyat? 2500.- TL + KDV dir

 

 

Uyulmas? gereken kurallar:

 • Eskrim Salonunda alt? temiz spor ayakkab?lar giyilir ya da galo? kullan?lmas? zorunludur. Sadece Kafe bölümüne galo?suz ya da alt? temizlenmi? spor ayakkab? olmadan girilebilmektedir ancak ya?murlu günlerde kafe bölümü için de galo? kullan?lmas? gerekecektir. Çocuklar?n?n giyinmesine yard?mc? olan velilerin galo? kullanmas? gerekmektedir.
 • Salonda, alt? renkli olup zeminde iz b?rakan ayakkab? kullan?lmayacakt?r, tercih edilecek ayakkab? eskrim ayakkab?s? ya da alt? beyaz spor ayakkab? olmal?d?r.
 • Soyunma kabinleri sadece k?yafet de?i?tirmek için kullan?l?r, e?ya b?rak?lamaz. Üzerini de?i?tiren sporcu e?yalar?n? fileli pencere dibine ya da dolab?na koyar. Kafe bölümünde k?yafet de?i?tirilmez.
 • Y?ll?k pei?in ödeme yapan üyelere dolap tahsis edilir.
 • Antrenmandan sonra du? almak isteyen sporcu kendi ?ampuan, havlu, terlik vg malzemelerini getirmeli, koridoru ?slatmamal?, du?tan sonra çekçek kullanarak ortam? sudan ar?nd?rmal?d?r.
 • Unutulan k?yafetler sadece 10 gün boyunca soyunma kabinlerinin koridorunda ve giri? bölümü ask?l???nda sergilendikten sonra at?lacakt?r.
 • Antrenmanlar s?ras?nda kullan?lan malzemede meydana gelebilecek bozulma ve k?r?lmalardan sporcu sorumlu olacak ve zarar verdi?i malzemenin bedelini ödemek durumunda kalacakt?r.
 • Özellikle k?yafetler eve götürülerek havaland?r?mal? ve s?kça y?kanmal?d?r. Sporcular?n k?yafetlerinin a??r kokmas? durumunda sporcu uyaralacak antrenmandan ç?kart?lacakt?r.
 • Salonda centilmenlik d??? davran??ta bulunan, hakaret ve küfür eden, ba?kalar?n? rahats?z eden sporcu üyelikten ç?kar?larak salonla ili?i?i kesilir.
 • Salon haftada iki gün kapal?d?r di?er günler ders program? yaz ve k?? dönemi olarak iki ayr? dönemde okullar?n ba?lama ve biti? tarihleri baz al?narak haz?rlan?r. Her sene yaz aylar?nda e?er organize edilebilirse en çok 7 ila 15 gün aras?nda eskrim kamp?na kat?l?m nedeniyle ve yine yaz aylar?nda 10 gün tatil nedeniyle eskrim okulu kapal? olacakt?r.
 • Turnuvalara kat?l?m gerçekle?ti?inde turnuva günleri salon kapal? olabilecektir. Turnuva zamanlar? mümkün oldu?u en erken zamanda sporculara bildirilecek ancak burada da Federasyon’un tutumu belirleyici olacakt?r.
 • Turnuva kat?l?mlar?nda turnuva boyunca antrenörlerin yol, otel ve yemek giderleri turnuvaya kat?lan sporcular taraf?ndan e?it olarak kar??lan?r. Turnuva organizasyonu Eskrim Okulu taraf?ndan yap?l?r, tahmini giderler turnuva öncesi toplan?r turnuva sonras? nihai hesap yap?larak aç?klan?r.
 • Lisansl? sporcular ilaç kullan?m?nda doktora bilgi vererek kullanacaklar? ilac?n doping yasakl?s? olup olmad??? konusunda bilgi alacak ve gerekiyorsa doktordan doping prosedürü i?letmesi istenecektir.
 • ?lan edilen ders saatleri içerisinde antrenörlerden al?nan özel ders ve çal??mas? için ayr?ca bedel ödenmeyecektir ancak ilan edilen saatlerin d???nda talep edilen dersler ücrete tabidir.
 • Antrenman ve turnuvalarda Eskrim Okulu’nun belirledi?i k?yafetler kullan?lacakt?r. Sporcular bu k?yafetlerin bedellerini öderler.
 • Antrenmanlara belirtilen saatten önce gelerek antrenman saatinde haz?r olmayan sporcular?n antrenmana kat?lmas?na izin verilmeyebilir.
 • Üyelik bedelleri üyelin ba?lad??? tarihte ve takip eden her ay pe?in olarak ödenir. Y?ll?k pe?in ödemelerde indirim uygulan?r.
 • Üyelik bir y?ll?kt?r ve bir y?l boyunca üyelik ücreti sabittir. Bu süre zarf?nda üyelik ücretinde yap?labilecek fiyat art??lar? üyelik ücretine yans?t?lmaz.
 • Üyelik en az 12 ayl?kt?r. Üyenin antrenmanlara kat?lamad??? tatil seyahat hastal?k gibi dönemlerde de sporcu (12 ay boyunca ) üyelik aidat?n? ödemekle yükümlüdür.
 • Üye istedi?i zaman üyelikten ayr?labilir ancak bu durumda üyelik iptal olaca??ndan üyelik nedeniyle yap?lan indirimler talep edilecektir.
 • Üyelikten ayr?lanlar tekrar üye olmak istediklerinde arada geçen süre üye aidatlar? talep edilir. Ancak bu durum ?ehir de?i?ikli?i sa?l?k gibi zorunlu durumlar?n d???ndad?r.
 • Üyelikten ayr?lanlar salondaki malzemelerini bir ay içinde almak zorundad?r. Ancak zorunlu nedenlerle bu süre üç aya kadar ç?kabilir. Salondan al?nmam?? malzemeler di?er sporcular?n kullan?m?na aç?l?r ve alt? ay sonra Eskrim Okulunun demirba?? haline gelir.