Üyelik


Üyelik
(yıllık,   12 aylıkdır.)

Üyelikte aylık ödeme seçeneçi, 490.-TL + KDV ( 490.-TL X 12 )

Üyelikte yıllık peşin ödeme seçeneğ?i 4900.-TL + KDV (BU ödeme seçeneğinde üyeye dolap tahsis edilir)

Yetişkin ve genç eskriminde haftada bir ders seçenekli s?n?rl? üyelik için,
aylık ödeme 390.-TL + KDV ( 390.-TL X 12 )
Yetişkin ve genç eskriminde haftada bir ders seçenekli sınırlı üyelik için,

yıllık pe?in ödeme seçeneği 3900.-TL + KDV

Kardeş ve aile indirimi 2. üye için % 20 olarak uygulanır.

Üyelik dışı seçenekler;

Tek ders ücreti, 175.-TL + KDV
Deneme dersi ücreti, 175.-TL + KDV
Bir aylık katılım 590.-TL + KDV
Yetişkin ve genç eskriminde haftada bir ders seçenekli bir aylı?k kat?l?m 459.-TL + KDV

yeni başlayanlar  için 3 aylık indirimli özel fiyat 1500.- TL + KDV dir

 

 

 

Uyulmas? gereken kurallar:

 • Eskrim Salonunda altı temiz spor ayakkabılar giyilir ya da galoş kullanılması zorunludur. Sadece Kafe bölümüne galoşsuz ya da altı temizlenmiş spor ayakkabı olmadan girilebilmektedir ancak ya?murlu günlerde kafe bölümü için de galo? kullan?lmas? gerekecektir. Çocuklarının giyinmesine yardımcı olan velilerin galoş kullanması gerekmektedir.
 • Salonda, altı renkli olup zeminde iz bırakan ayakkabıkullanılmayacaktır, tercih edilecek ayakkabı eskrim ayakkabısı ya da altı beyaz spor ayakkabı olmalıdır.
 • Soyunma kabinleri sadece kıyafet değiştirmek için kullanılır, eşya bırakılamaz. Üzerini değiştiren sporcu eşyalar?nı fileli pencere dibine ya da dolabına koyar. Kafe bölümünde kıyafet değiştirilmez.
 • Yıllık peişin ödeme yapan üyelere dolap tahsis edilir.
 • Antrenmandan sonra duş almak isteyen sporcu kendi ?ampuan, havlu, terlik vg malzemelerini getirmeli, koridoru ıslatmamalı, duştan sonra çekçek kullanarak ortamı sudan arındırmalıdır.
 • Unutulan kıyafetler sadece 10 gün boyunca soyunma kabinlerinin koridorunda ve giriş bölümü askılığında sergilendikten sonra atılacaktır.
 • Antrenmanlar sırasında kullanılan malzemede meydana gelebilecek bozulma ve kırılmalardan sporcu sorumlu olacak ve zarar verdiği malzemenin bedelini ödemek durumunda kalacaktır.
 • Özellikle kıyafetler eve götürülerek havalandırmalı ve sıkça yıkanmalıdır. Sporcuların kıyafetlerinin aşırı kokması durumunda sporcu uyaralacak antrenmandan çıkartılacaktır.
 • Salonda centilmenlik dışı davranışta bulunan, hakaret ve küfür eden, başkalarını rahatsız eden sporcu üyelikten çıkarılarak salonla ilişiği kesilir.
 • Salon haftada iki gün kapalıdır diğer günler ders programı yaz ve kış dönemi olarak iki ayrı dönemde okulların başlama ve bitiş tarihleri baz alınarak hazırlanır. Her sene yaz aylarında eğer organize edilebilirse en çok 7 ila 15 gün arasında eskrim kampına katılım nedeniyle ve yine yaz aylarıında 10 gün tatil nedeniyle eskrim okulu kapalı olacaktır.
 • Turnuvalara kat?l?m gerçekle?ti?inde turnuva günleri salon kapal? olabilecektir. Turnuva zamanlar? mümkün oldu?u en erken zamanda sporculara bildirilecek ancak burada da Federasyon’un tutumu belirleyici olacakt?r.
 • Turnuva kat?l?mlar?nda turnuva boyunca antrenörlerin yol, otel ve yemek giderleri turnuvaya kat?lan sporcular taraf?ndan e?it olarak kar??lan?r. Turnuva organizasyonu Eskrim Okulu taraf?ndan yap?l?r, tahmini giderler turnuva öncesi toplan?r turnuva sonras? nihai hesap yap?larak aç?klan?r.
 • Lisansl? sporcular ilaç kullan?m?nda doktora bilgi vererek kullanacaklar? ilac?n doping yasakl?s? olup olmad??? konusunda bilgi alacak ve gerekiyorsa doktordan doping prosedürü i?letmesi istenecektir.
 • ?lan edilen ders saatleri içerisinde antrenörlerden al?nan özel ders ve çal??mas? için ayr?ca bedel ödenmeyecektir ancak ilan edilen saatlerin d???nda talep edilen dersler ücrete tabidir.
 • Antrenman ve turnuvalarda Eskrim Okulu’nun belirledi?i k?yafetler kullan?lacakt?r. Sporcular bu k?yafetlerin bedellerini öderler.
 • Antrenmanlara belirtilen saatten önce gelerek antrenman saatinde haz?r olmayan sporcular?n antrenmana kat?lmas?na izin verilmeyebilir.
 • Üyelik bedelleri üyelin ba?lad??? tarihte ve takip eden her ay pe?in olarak ödenir. Y?ll?k pe?in ödemelerde indirim uygulan?r.
 • Üyelik bir y?ll?kt?r ve bir y?l boyunca üyelik ücreti sabittir. Bu süre zarf?nda üyelik ücretinde yap?labilecek fiyat art??lar? üyelik ücretine yans?t?lmaz.
 • Üyelik en az 12 ayl?kt?r. Üyenin antrenmanlara kat?lamad??? tatil seyahat hastal?k gibi dönemlerde de sporcu (12 ay boyunca ) üyelik aidat?n? ödemekle yükümlüdür.
 • Üye istedi?i zaman üyelikten ayr?labilir ancak bu durumda üyelik iptal olaca??ndan üyelik nedeniyle yap?lan indirimler talep edilecektir.
 • Üyelikten ayr?lanlar tekrar üye olmak istediklerinde arada geçen süre üye aidatlar? talep edilir. Ancak bu durum ?ehir de?i?ikli?i sa?l?k gibi zorunlu durumlar?n d???ndad?r.
 • Üyelikten ayr?lanlar salondaki malzemelerini bir ay içinde almak zorundad?r. Ancak zorunlu nedenlerle bu süre üç aya kadar ç?kabilir. Salondan al?nmam?? malzemeler di?er sporcular?n kullan?m?na aç?l?r ve alt? ay sonra Eskrim Okulunun demirba?? haline gelir.